Poistuminen | Toimielimet | Kunnanhallitus | Pöytäkirja 22.05.2006

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 22.05.2006 Pykälä 123Kunnanhallitus
§ 123
22.05.2006

 

ILMOITUSASIAT

 

KHALL § 123
1) Eri henkilöt: Kiinteistönluovutusilmoitukset

2) Maa- ja metsätalousministeriö 5.5.2006: Tukipäätös maidolle ja eräille maitovalmisteille: myönnetään 2.231,39

3) Etelä-Suomen lääninhallitus 4.4.2006: Linjaliikennelupapäätös Pohjolan Henkilöliikenteen aikataulumuutoshakemukseen reitille Helsinki-Somero: hyväksytään muutokset

4) Uudenmaan erityispalvelut 4.5.2006: Yhtymäkokouskutsu 18.5.2006 kokoukseen

5) Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä: Hallituksen esi- tyslista 4.5.2006

6) Hiiden pilotin ohjausryhmä: Ote pöytäkirjasta § 3 6.4.2006 Palve- lutuotannon yhteistyön kehittäminen

7) Kunnallinen työmarkkinalaitos 25.4.2006: Stakesin suun tervey denhuollon toimenpideluokituksen koodien ja terveyskeskusten hammaslääkärien THL-koodien vastaavuuden muutokset

8) Etelä-Suomen lääninhallitus 25.4.2006: Etelä-Suomen poliisin vuosikertomus 2005

9) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri : Henkilöstökertomus 2005

10) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 18.4.2006: Vuoden 2005 tasekirja

11) Kunnallinen työmarkkinalaitos 28.4.2006: Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piirissä olevien sopimus- korotukset vuonna 2006

12) Espoon kaupungin pelastuslautakunta: 15.5.2006 pidetyn
kokouksen kokouskutsu

13) Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä: Kuntayhtymä kokouksen 2.6.2006 esityslista

14) Kuntien takauskeskus 10.5.2006: Vuosikertomus 2005

15) Turun hovioikeus 25.4.2006: Päätös virkavelvollisuuden rikko- misasiassa

16) Sammatin kunnanhallitus § 72 2.5.2006: Lausunto Hiiden
alueen vesihuollon alueellisesta yleissuunnitelmasta

17) Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry: 24.4.2006 pidetyn
kevätkokouksen pöytäkirja

18) Uudenmaan liiton maakuntahallitus: 15.5.2006 pidetyn kokouk- sen esityslista

Esityslistan liite: Kohta 1

 

Päätösehdotus: Ilmoitusasiat merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuiksi.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

_________________

 
Poistuminen | Toimielimet | Kunnanhallitus | Pöytäkirja 22.05.2006 | Avaa haku
© Documenta Oy