Poistuminen | Toimielimet | Kunnanhallitus | Pöytäkirja 12.03.2007

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 12.03.2007 Pykälä 83


Edellinen asia | Seuraava asia

Kunnanhallitus
§ 82
05.03.2007
Kunnanhallitus
§ 83
12.03.2007

 

UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS, NUMMI-PUSULAN, SAMMATIN JA KARJALOHJAN KUNTIEN SEKÄ LOHJAN KAUPUNGIN ALUEELLISEN YLEISSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

89/26/263/2007

 

KHALL § 82
Lohjan kaupunkisuunnittelukeskus on toimittanut esittelijänä toimivalle vs. kunnanjohtajalle sähköpostin koskien Lohjan kaupungin valmistelemaa esitystä Lohjan kaupungin, Karjalohjan, Nummi-Pusulan ja Sammatin vesihuoltohankkeen sisällyttämisestä valtion vesihuoltotyöksi. Esitys on tehtävä Uudenmaan ympäristökeskukselle 15.3.2007 mennessä.

 

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa esityksen kunnan teknisen toimen/teknisen johtajan tarkastettavaksi ja asian kiireellisyyden vuoksi kunnanhallitus kokoontuu 12.3.2007 klo 17.30 päättämään asiasta.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

__________________

 

KHALL § 83


Uudenmaan ympäristökeskus on käynnistänyt Nummi-Pusulan, Sammatin, Karjalohjan kuntien sekä Lohjan kaupungin kanssa vesihuollon alueellisen yleissuunnitelman laadinnan alueellisen yhteistyön lisäämiseksi. Hiiden alueenvesihuollon yleissuunnitelmassa,
joka valmistui vuonna 2005, on esitetty Nummi-Pusulan, Sammatin ja Karjalohjan jätevesien käsittelyn keskittämistä Lohjan kaupungin jätevedenpuhdistamolle ja samassa yhteydessä vesijohtoverkostojen yhdistävien vesijohdon runkolinjojen rakentamista.

 

Uudenmaan ympäristökeskus on käynnistänyt suunnittelun, jossa selvitetään yhteistyöhankkeen toteuttamista ja pyritään löytämään teknistaloudellisesti paras ratkaisu vesihuollon runkolinjojen toteuttamiseksi.

 

Hankkeen osaraportissa I (Air-Ix) Ympäristö Oy/9.1.2007) on vertailtu eri vaihtoehtoja linjojen toteuttamiseksi. Osaraportissa on huomioiden kustannukset, haja-asutuksen viemäröinti ja linjojen käytettävyys päädytty esittämään valittavaksi vaihtoehto n:o 4. Hanketyöryhmän kokouksessa 18.1.2007 on päädytty esittämään valittavaksi vaihtoehtoa, jossa vesihuoltolinja tulee kulkemaan Nummi-Pusulasta Nummen E 18-liittymän kautta Sammatin Myllykylään, Lohilammelle sekä Sammatin Haarjärven liittymään ja edelleen Kasvihuoneilmiön alueelle, ja Karjalohjan Härjänvatsaan sekä Lohjan Karstun kylään, jossa se liitetään osaksi Lohjan vesihuoltoverkkoa ja jätevesi johdetaan Lohjan kaupungin jätevedenpuhdistamolle.

 

Esityslistan liite: Uudenmaan ympäristökeskus/ Vesihuollon yleissuunnitelma/ Osaraportti II luonnos 23.2.2007.

Osaraportissa on kustannukset eri kuntien välillä laskettu vesijohtolinjoille sillä perusteella, miten ne hyödyttävät kuntia. Yhdysvesijohtojen kustannukset jaetaan tasan niiden kuntien kesken, joiden verkostot yhdysvesijohto yhdistää. Siirtoviemärien kustannukset jaetaan mitoitusvirtaamien suhteessa huomioiden haja-asutusalueiden liittyjät. Kasvihuoneilmiön vesijohdon osalta kustannukset jaetaan mitoitusvirtaamien suhteessa. Taulukossa 6.1 on esitetty yksityiskohtaisesti linjojen kustannuslaskenta eri kuntien kesken.

 

Esitetty ohjeellinen kustannusjako on seuraava:

Nummi-Pusula 2,14 m€ 40 %

Karjalohja 1,40 m€ 26 %

Sammatti 1,65 m€ 31 %

Lohja 0,16 m€ 3 %

Yhteensä 6,32 m€

 

Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosina 2008-10 siten, että väli Kasvihuoneilmiö E 18 Haarjärvi olisi viimeisenä toteutuksessa.

 

Ympäristökeskus on valmistelemassa esityksiä mm. alueellisten
vesihuoltohankkeiden määrärahoista vuoden 2008 talousarvioon ja edellyttää kunnilta sitoutumista, Valtion vesihuoltotyönä toteutettaviin hankkeisiin on mahdollista saada enintään 50 %:n valtion avustus.
(JU)

Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy, että

 

- Länsi-Uudenmaan alueellisen vesihuoltohankkeen linjaus on osaraportissa esitetty

- esittää Uudenmaan ympäristökeskukselle ko. vesihuoltohanketta toteutettavaksi kiireellisenä vesihuoltotyönä vuoden 2008 keväällä alkaen

- merkitsee tiedokseen ohjeellisen kustannusjaon.


Käsittely: Tekninen johtaja Jyrki Uusitalo oli kokouksessa asiantun-

tijana tämän pykälän käsittelyn ajan klo 17.35 -17.50. Uusitalo pois-

tui kokouksesta päätöksenteon ajaksi.


Keskustelun aikana esittelijä antoi uuden muutetun päätösehdotuk-

sen.


Muutettu päätösehdotus (kj): Kunnanhallitus hyväksyy, että


- Länsi-Uudenmaan alueellisen vesihuoltohankkeen linjaus on

osaraportissa esitetty

- esittää Uudenmaan ympäristökeskukselle ko. vesihuoltohanketta

toteuttavaksi kiireellisenä vesihuoltotyönä vuoden 2008 keväällä

alkaen

- merkitsee tiedokseen ohjeellisen kustannusjaon. Kuntien on kui-

tenkin vielä neuvoteltava keskenään kustannustenjaosta.

 

Päätös: Hyväksyttiin esittelijän muutettu päätösehdotus.

__________________

 


Edellinen asia | Seuraava asia


Poistuminen | Toimielimet | Kunnanhallitus | Pöytäkirja 12.03.2007 | Avaa haku
© Documenta Oy