Poistuminen | Toimielimet | Tekninen lautakunta | Pöytäkirja 13.12.2006

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 13.12.2006 Pykälä 58


Edellinen asia | Seuraava asia

Tekninen lautakunta
§ 58
13.12.2006

 

LAUSUNTO HIIDEN ALUEEN KUNTIEN YHTEISESTÄ VESIHUOLLON PALVELUYKSIKÖN YLEISSUUNNITELMASTA

 

TEK § 58
Hiiden alueen vesihuollon alueellinen yleissuunnitelma valmistui
24.10.2005 ja tässä suunnitelmassa on esitetty, että alueellisen organisoitumisen mahdollisuudet tulisi selvittää. Alueen kuntien palveluksessa on tällä hetkellä n. 60. vesihuoltoammattilaista. Tästä määrästä yli puolet tulee jäämään eläkkeelle seuraavan kymmenen vuoden kuluessa. Yleissuunnitelmassa kehotetaan kuntia kiinnittämään huomiota osaamisen turvaamiseen ja henkilöstön jaksamiseen. suuremman organisaation tarkastelua perustellaan yleissuunnitelmassa myös mittakaavaeduilla, toiminnan tehostamisella sekä tilaaja-aseman vahvistamisella.

Hiiden alueen sekä Karjaan, Siuntion ja Inkoon kuntien päätöksillä
on tarjouskilpailun perusteella annettu suunnittelutoimisto Kiuru & Rautiainen Oy:lle tehtäväksi selvittää näiden kuntien alueella toimivien vesihuoltolaitosten ja -yhtiöiden mahdollisuutta yhdistyä yhdeksi alueelliseksi palveluyksiköksi. Palveluyksikön suunnittelu on
jaettu kahteen vaiheeseen; ensimmäisen vaiheen tavoitteena on päästä tilanteeseen, jossa vesihuoltolaitokset ja omistajakunnat voivat perustellusti neuvotella uuden palveluyksikön perustamisen edellytyksistä ja toisessa vaiheessa ryhdytään valmistelemaan palveluyksikön perustamiseen vaadittavia käytännön toimia.

Yleisuunnitelmassa päädytään suosittelemaan palveluyksikön toimintamalliksi ratkaisua, jossa kussakin kunnassa on oma omaisuudenhallintayksikkö joka tilaa palveluja alueelliselta osakeyhtiömuotoiselta palveluyksiköltä.
Liite n:o 30 / tek ltk 13.12.2006 § 58.

Tässä mallissa omaisuudenhallintayksiköt toimivat kunnissa vesihuoltolain mukaisina vesihuoltolaitoksina omistaen, ylläpitäen ja kehittäen vesihuolto-omaisuuttaan. Kiinteistöt ovat asiakassuhteessa yksikköön, joka vastaa myös hinnoittelusta kunnan alueella. Yksikkö luovuttaa omaisuutensa palveluyksikön käyttöön sopimusajaksi. Omaisuuden kunnostamisen ja kehittämisen se voi tehdä omana työnä, ostamalla työn palveluyksiköltä tai ulkopuoliselta tilaajalta.

Omaisuudenhallintayksiköt saavat tulonsa vesihuoltopalveluihin liitettyjen kiinteistöjen maksuina ja niiden pääasialliset menot ovat investoinnit omaan käyttöomaisuuteen, kuntaomistajille mahdollisesti maksettavat tuotot sekä palvelumaksu palveluyksikölle.

Suunnitelman aikataulutus tähtää siihen, että palveluyksikkö voisi aloittaa toiminta vuoden 2008 alussa.

Päätösehdotus:Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Nummi-Pusulan kunta päättäisi sitoutua yleisuunnitelmassa esitettyyn palveluyksikkömalliin, jossa kunnilla säilyy omaisuuden hallinta ja aluellinen osakeyhtiömuotoinen palveluyksikkö hoitaa käyttöylläpidon ja, että Nummi-Pusulan kunta osallistuu yleissuunnitelman jatkovaiheeseen.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
_____________________

 


Edellinen asia | Seuraava asia


Poistuminen | Toimielimet | Tekninen lautakunta | Pöytäkirja 13.12.2006 | Avaa haku
© Documenta Oy